Sprovedene obuke za seoski turizam

Stočari iz katuna na katunskom putu Granični visovi su od početka ove godine prošli tri obuke na temu pružanja usluga u seoskom turizmu, kako bi se pripremili za svoje prve goste. Ove obuke su bile namijenjene prevashodno ženama u katunima, jer su one najčešće članovi domaćinstva koji imaju najviše obaveza kada je u pitanju pružanje usluga u turizmu. Obuke je pružala turistička agencija RAMS, a teme koje su pokrivene se tiču očekivanja gostiju, cjenovne politike, promotivnih aktivnosti i slično. Četvrti ciklus obuke je bio posvećen pakovanju proizvoda, a ove redionice je vodilo udrženje žena Kreativa iz Berana. Ukupno 50 predstavnika domaćinstava iz katuna je pohađalo ove obuke. Ove radionice su dio projekta kog je finansirala EU.